ה"אהבת ישראל" – מערכת

ל-ב' בסיון, יום פטירתו של האדמו"ר ר' ישראל מוויזניץ זצ"ל, ה"סבא קדישא" בעל ה"אהבת ישראל".

ר' ישראל, נולד בשנת ה'תר"ך ונקרא על שם סבו הגדול ר' ישראל מרוזין, ואכן התמזגו בו ממדותיו התרומיות של סבו. מגיל צעיר ניכרו בו כשרונות לימוד והתמדה, אך הוא הסתיר את מעלותיו מעין כל.

חמיו, הרבי מדזיקוב, שר' ישראל נתבשם במשך שלוש שנים מתורתו, נהג לומר על חתנו: "על למדנותו איני תמה אלא על שתיקתו". לאחר פטירת אביו ר' ברוך, מילא ר' ישראל את מקומו באדמו"רות והוא בן ל"ג בלבד. הוא נודע באהבתו המופלאה לכל יהודי ובחמימות כלפי כל מי שבא עמו במגע, וצדיקי הדור כינוהו "הצדיק הטוב והמתוק". תחת הנהגתו זו, החלה נהירה אדירה לויזניץ, אשר הפכה לממלכה של תורה וחסידות ברומניה. ליבו היה מתפלץ נוכח צרות הכלל, ופעמים רבות היה פורץ בבכי על כך.

על אף החיבה ששפע כלפי כל, גנוני המלוכה שלו היו מפילים יראה על חסידיו, עד שאף מזכירו האישי לא העז מעולם לשבת בפניו. אהבתו לארץ ישראל גדלה עד מאד, כל ימיו תמך ביושבי ארץ הקודש, ואף עודד את חסידיו אשר ביקשו לעלות. אכן זכה ששלשה מבניו, ואחריהם בניהם האדמו"רים הנוכחיים (בבני-ברק ובחיפה), הקימו את חסידות ויזניץ המפוארת בארץ הקודש. עצמות ר' ישראל הועלו והוא טמון ליד שני בניו ממשיכיו, ר' חיים מאיר ור' ברוך, בבית החיים בבני ברק.

אחד החסידים סיפר שנכנס אל הרבי שכבר היה בן שבעים וראהו גועה בבכי, באמרו "עברו כבר רוב שנותי וטרם עשיתי דבר". ניסה החסיד להרגיעו: "איני מדבר כבר על תורתו ועבודתו הגדולה של הרבי, אך מה עם הגמילות החסדים של הרבי ללא גבול וללא שיעור?". "זה כלום", השיב ר' ישראל, "לקחתי מאחד ונתתי לשני, זו גמילות חסד?!". זכות הצדיק תעמוד לנו ולכל בית ישראל ונזכה לראות ישועות ונחמות.


עולם הזה ועולם הבא

במדרשים איתא, "יעקב ועשו חלקו ביניהם שעשו יקח עולם הזה ויעקב יקח עולם הבא". אמנם לבסוף כאשר ישאלו לאחד שאינו ישראל אם יהיה לו עולם הבא ישיב שודאי יהיה, כי לא הרג ולא רצח ולא נאף. לעוצת זאת אם ישאלו לישראל בן דעת אותה השאלה, יאמר שודאי אין לו עוה"ב כי מעולם לא עשה מצוה כתיקונה. וקשה, הלא הדבר אינו כן, שהלא חילקו ביניהם העולמות? אלא הטעם הוא כי לעשו חסר להשלמת "עולם הזה" שלו שידמה שיהיה לו גם עולם הבא. לעומתו הישראל, אם ידמה כי הוא מובטח לעולם הבא ירוה נחת ב"עולם הזה". על כן נותן הקב"ה בלב כל אחד ואחד שלא ירגיש ב"עולם הבא" שלו.

קונטרס "אור ישראל" לר' ישראל מויזניץ זצ"ל

כתיבת תגובה