פתרון חלום פרעה – יוסף פלאי

מה הקשר בין ההצעה של יוסף לפתרון חלומו של פרעה?

לאחר שיוסף פותר את חלום פרעה, הוא מוסיף ונותן לו עצה כיצד להתכונן לשנות הרעב, ע"י איסוף ואכסון התבואה בשנים הטובות. והקושי בולט: הרי פרעה ביקש רק את פתרון החלום, ואיך מעז יוסף להוסיף הצעה מפורטת שלכאורה אינה קשורה לפתרון החלום?

הרמב"ן פירש שבאמת בחלום פרעה נרמזה גם עצתו של יוסף, שהרי הפרות הרעות אכלו את הפרות הטובות, ולא סתם באו במקומן (וכן לגבי השיבלים).

פירוש יפה ומחודש כתב ר' עזריה פיג'ו בספרו 'בינה לעיתים' (דרוש יח): החלום הראשון, חלום הפרות הטובות והרעות, רומז כולולשבע שנות השובע. והחלום השני, חלום השבולים היפות והרעות, רומז כולו לשבע שנות הרעב. בחלום הראשון, הפרות הטובות רומזות על רבוי התבואה, והפרות הרעות העומדות אצלן רומזות על כך שרוב התבואה נאגרת באוצרות (לכן יש שלב שבו הפרות הרעות רק עומדות אצל הפרות הטובות), ואז נעשה מעין רעב מלאכותי שבו לא נודע השבע. ובחלום השני, השבולים הטובות העולות בבת אחת (בקנה אחד) רומזות לפתיחת האוצרות, והשבולים הריקות רומזות לרעב הטבעי שצומח לאט-לאט ('צומחות' ולא 'עולות') ומחסל את התבואה שבאוצרות. עיין שם בכל דבריו.

אמנם לפי שני הפירושים עדיין קשה לפרש את דברי יוסף בתחילת עצתו: "ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים". היכן נרמז בחלום שצריך לבוא מישהו כזה ולנהל את הממלכה?

ניתן ללכת בכיוון אחר ולומר שבאמת פתרון החלום מסתיים בכך שיהיו שבע שנים טובות ולאחריהן שבע שנים רעות, אבל יוסף מוסיף, בתעוזה גדולה, שהחלום הוא לא 'סוף פסוק'. וכפי שכותב ר' ישראל אריאל נ"י, בספר 'מן הפרדס': "פירוש החלום הוא שיהיה רע, אבל יוסף אינו נכנע למה שמתגלה בחלום. לדידו, הופעת החלום נועדה לסכל את התגשמותו! הטבע מתגלגל לפתחו של האדם על מנת שיעורר בו תפנית!".

גם לפי זה, עדיין דברי יוסף על מינוי "איש נבון וחכם" הם תעוזה גדולה במיוחד, ולכאורה אינם חלק מן העניין.

 ואולי יש לומר כך: יוסף פותר לא רק את החלום אלא נותן פתרון ופשר למעמד כולו. כלומר, החלום הוא מוזר ופרעה מבין שיש בו מסר נסתר וצפון שצריך לפענח (צפנת פענח). אבל יוסף נותן פתרון ופרשנות לא רק לחלום אלא גם למה שקרה אחריו; המעמד המוזר שבו כל חכמי מצרים אינם מוצאים את הפתרון, ודוקא מישהו שבא לגמרי 'מבחוץ' מצליח לפתור – זה עצמו אומר דרשני ופותרני. והפתרון הוא: רק מישהו חכם מחוץ למערכת הקיימת יוכל לחלץ את מצרים מהעתיד הצפוי לה בדרך הטבע.

יוסף פותר לא רק את החלום אלא גם את המציאות. פתרונו של החלום הוא הרעב והשובע, ופתרונו של מעמד פתרון החלום הוא הצלת מצרים בידי הפותר!

השארת תגובה