ר' לייב שרה'ס – מערכת

על איש הפלא ר' לייב שרה'ס, ליום פטירתו ב-ד' אדר.

ד' אדר הוא יום פטירתו של ר' לייב שרה'ס זצ"ל – אחד מדמויות הפלא בעולם החסידות. ר' לייב נולד בשנת ה'ת"ץ, ונקרא כנראה על שם המהר"ל שהיה מצאצאיו, אולם שם משפחתו הוא על-שם אמו הצדקת שרה. בהיות שרה נערה צעירה, חמד אותה בן הפריץ המקומי ורצה לקחתה, ומשנודע לה על כך התחתנה עוד באותו הלילה עם ר' יוסף, שהיה מבוגר ממנה בעשרות שנים. ביודעה שבעלה צדיק נסתר הוא, בקשה את ברכתו שתזכה ממנו לזרע קודש כמוהו, וכך זכתה לר' לייב, אשר הכיר לה טובה וקרא עצמו על שמה.

כשהיה ר' לייב כבן 15, זכה עוד להתקבל בחום ע"י הבעש"ט, סמוך לפטירתו. לאחר פטירת הבעש"ט, דבק ר' לייב בתלמידו "המגיד ממזריטש", בו מצא אדם שכל מעשיו בקדושה מופלאה. והיה ר' לייב אומר: "נוסע אני למגיד ממזריטש לא לבקש תורה מפיו, אלא לראות כיצד הוא לובש ופושט את אנפילאותיו (נעליו)".

כל ימיו היה ר' לייב מסתובב בין הכפרים והערים ותר אחר יהודים הנתונים בצרה ובשביה בידי גוים, לעזור להם ולהוציאם לחופשי. ספורי פלא מהלכים סביב מעשיו, בהם נעזר ב"קפיצת הדרך", ואף נכנס לארמון קיסר אוסטריה לבטל את גזרותיו על היהודים. ר' לייב היה הולך לירידים בערים השונות, והיה פותח 'חנות' קטנה שבה לא מכר דבר, אך הכל ידעו כי ל"חנותו של ר' לייב שרה'ס" באים בכדי לתרום למצוות השונות בהם עסק. בהמשך מצוטט כאן מכתב ההמלצה של "המגיד" לסייע לר' לייב.

באחד ממסעותיו, הגיע לעיירה אחת בהונגריה, ושם בטיולו בחורשה, ראה ילד כבן שמונה, לבוש קרעים, רועה אווזים. ר' לייב שמע את הילד אומר: "רבונו של עולם! רוצה אני להדבק במדותיך ולרחם על הבריות. לכן הריני מבקש ממך, שאם יש לך אווזים לרעות, תנה לי אותם וארעה אותם לך בחינם". משנודע לו כי הוא יתום מאב, הלך לבקש רשות מאמו לקחתו עמו, על מנת לגדלו לתורה ומעשים טובים. לקחו ר' לייב לישיבתו של ר' שמילקא מניקלשבורג (תלמיד ה"מגיד"), ואמר לו: "הבאתי לכבודו נשמה גבוהה וקדושה, מהיכל השירה והזמרה". הילד נתגדל בתורה, והוא הרב הקדוש ר' יצחק אייזיק מקאלוב. הרבי מקאלוב היה נוהג לקחת את שירי הרועים שידע מילדותו, "להעלות את הנצוצות" מתוכם ולהפוך אותם לשירי קודש. על אחד השירים הללו אמר ר' נפתלי מרופשיץ שכשהרבי מקאלוב מזמר אותו, נעשה רעש בעולמות העליונים, וכתות של מלאכי רחמים באים לקבל את פני ר' לייב שרה'ס בהיכלו שבמרום, ומשבחים ואומרים: ברוך שנתן לנו את הנפש היקרה הזאת…

זכות הצדיק תעמוד לנו כיום הזה לצאת מחשכה לאורה.


מצוה גדולה 

"הנני מן המודיעים נדון האיש הנוכחי, ה"ה התורני הרבני מוהר"ר יהודה ליב בהר"ר יוסף, איש הנקרא בפי כל רבי ליב שרה'ס מראווני. העוסק במצוה רבה שאין למעלה הימנה [מלים אלו מכוונות כנראה למצות פדיון שבויים], כאשר יפרש שיחתו באר היטב פה אל פה דברים שאין להעלותם על הכתב. בכך אם יראוהו אנשים המקשיבים לקולי וסרים למשמעתי, עצתי אמונה להיות לו לעזרו ולסעדיה ולאמץ את עצמו בכל מיני התפעלות, הן בגופם הן בממונם, כי מעיד אני עליו שאין בדבריו שום נפתל ועקש ועולה לא נמצא בשפתיו וירא את ה' מרבים, ואין לך מצוה גדולה מזו…" 

מתוך מכתב ההמלצה שנתן המגיד ממעזריטש לר' לייב שרה'ס (נדפס בסוף ספר אור תורה)


הערה מעניינת

הרבי מליובאוויטש טען שר' ליב שרה'ס הוא הוא הסבא משפולי (שפאלער זיידע)! שעל שניהם יש בידינו מעט ידיעות יחסית, והדמיון בין שניהם גדול.

כתיבת תגובה